OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

CMD

CMD alebo Príkazový riadok

 

Príkazový riadok (tiež CLI, čo je skratka Command Line Interface) predstavuje používateľské rozhranie, pri ktorom užívateľ komunikuje s programom alebo operačným systémom prostredníctvom textových príkazov. V najjednoduchšej podobe program zobrazí prompt, užívateľ zapíše príkaz nasledovaný parametrami, riadok ukončí a program príkaz vykoná.

CLI je často nesprávne stotožňované s textovým režimom. Textový režim je spôsob výstupu na obrazovku a je v ňom možné využívať množstvo iných rozhraní, napr. (textové) menu, v ktorých sa užívateľ pohybuje pomocou šípok alebo myši. Príkladom textového režimu môže byť teletext bežnej televízie.

Príkazový riadok je dobre známy z operačného systému Microsoft DOS a z príkazového interpretera command.com, prípadne z rôznych shellov v unixovom prostredí. Použitie je však výrazne širšie a výsledkom ovládania CLI môžu byť aj grafické výstupy. Príkladom môže byť napr. CAD systém AutoCADmatlab a prostredie pre štatistické výpočty S a R.

[upraviť]Prompt indikuje, že príkazový riadok je pripravený na spracovanie ďalšieho príkazu. Obyčajne to býva nejaká užitočná informácia nasledovaná znakom >, $ alebo #. Ak užívateľ pracuje v zvláštnom režime, napr. ako administrátor, býva prompt ukončený iným znakom, ktorý na túto skutočnosť upozorňuje.Prompt

V unixovom shelli, ale i v MS-DOS a Windows je možné prompt nadefinovať podľa potrieb (premennou PS1 a PS2, resp. príkazom „prompt“).

Príklad:

C:\>

[upraviť]Príkazy

Príkazy zadávané v príkazovom riadku majú často tvar

[robNieco] [ako] [doSuboru]

alebo

[robNieco] [ako] < [vstupnySubor] > [vystupnySubor]

príklad: copy all from:C:// to:C:/Program files/CMD

[upraviť]Výhody príkazového riadku

Hoci noví užívatelia sú bežne schopní naučiť sa pracovať s grafickým rozhraním, správne vytvorené textové rozhranie s príkazovým riadkom má množstvo výhod:

 • Skúsení užívatelia sú schopní používať pre množstvo úloh príkazový riadok rýchlejšie ako grafické rozhranie.
 • Možnosti a operácie je možné vyvolať v ustálenej forme, bežne sú len jeden krok od základného príkazu. Vo väčšine grafických rozhraní sa dostupné operácie a možnosti nachádzajú ako možnosti menu, ktoré sa program od programu líšia. Tiež je väčšia pravdepodobnosť, že sa nenachádzajú na rovnakej úrovni menu (môžu byť súčasťou podmenu a podobne). Rôzne aplikácie majú teda rozdielne naprogramované možnosti, čo zdržuje a môže byť na obtiaž.
 • Všetky možnosti a operácie by mali byť vykonateľné a kontrolovateľné vo viac-menej podobnom štýle. „Viac-menej“ je v tomto prípade bežnou výčitkou voči CLI - malo by byť rovnako jednoduché porozumieť a vykonať bežne používaný príkaz ako vzácne používaný príkaz, no v skutočnosti si niekedy vykonanie neznámeho príkazu vyžaduje naštudovať novú syntax. Každopádne len málo grafických rozhraní ponúka podobnú jednoduchosť prístupu k celému spektru možností programu.
 • Príkazový riadok môže byť často použitý ako skriptovací programovací jazyk a môže vykonávať operácie v dávkach bez zásahu užívateľa. To značí, že ak je operácia zanalyzovaná a pochopená, môže byť vytvorený a uložený „skript“, ktorý reprezentuje túto operáciu. Takáto operácia môže byť neskôr kedykoľvek vykonaná bez ďalšieho úsilia. V grafickom prostredí musí užívateľ začať stále od začiatku, keďže skriptovanie v GUI (ak je vôbec dostupné) je takmer vždy zložitejšie a obmedzenejšie; hoci makrá môžu byť niekedy použité podobne. Jednoduché príkazy si ani nevyžadujú skriptovanie, keďže vytvorenému príkazu môže byť priradený alias a príkaz môže byť vykonaný vpísaním aliasu do príkazového riadka.
 • Klávesnica je často precíznejším vstupným ako myš. Dokonca ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s klávesnicou sú schopní 20 krát po sebe vpísať postupnosť „abcde“ bez chyby, pričom je neobyčajne zložité hoci len dvakrát po sebe zopakovať rovanký pohyb myšou. Na dôvažok, chyby v písaní je možné rýchlo odstrániť stlačením klávesy backspace albo delete pred tým, ako je príkaz odoslaný na vykonanie, pričom možnosti odstrániť chyby spôsobené myšou sú vo všeobecnosti ponechané na výstrednostiach toho-ktorého programu. Niektoré príkazové jazyky tiež umožňujú návrat k predchádzajúcim príkazom, ich úpravu alebo opravu a následné znovuvykonanie. Preto je možné spoľahlivejšie riadiť počítač prostredníctvom klávesnice.
 • Rozhranie príkazového riadku si vyžaduje omnoho nižšiu prenosovú rýchlosť pri vzdialenom ovládaní. CLI môže bežať cez 9600 baudový sériový port, pričom GUI potrebuje preniesť omnoho viac dát za rovnaký čas. Rovnako, CLI spotrebúva omnoho menej systémových prostriedkov ako GUI (napr. procesorový čas a pamäť).

[upraviť]Nevýhody príkazového riadku

 • Kým môžu byť využité všetky spomenuté výhody príkazového riadku, užívateľ si musí osvojiť znalosť príkazov, príkazových štruktúr a možností. Trvá to omnoho dlhšie a vyžaduje si to viac úsilia ako osvojenie si práce s GUI.
 • GUI často ponúka možnosti a dáva užívateľovi možnosť rozhodnúť sa medzi nimi, alebo prinajmenšom ponúka náznak aký typ vstupu by mal byť použitý, CLI ponúka len prázdny prompt a predpokladá, že užívateľ príkaz ovláda.
 • Príkazový riadok vyžaduje, aby si užívateľ vybavil, či má robiť a nie len rozpoznal, čo má robiť, čo je pre človeka omnoho prirodzenejší spôsob interakcie s okolím.
 • CLI má strmšiu krivku učenia ako GUI; viac času a úsilia musí byť vynaloženého na naučenie základov kým je možné efektívne vykonávať základné úlohy, preto je CLI nevhodné pre začiatočníkov.
 • Kritici tvrdia, že rozhranie príkazového riadku je využívané tvorcami programov kvôli ich neschopnosti alebo nedostatku motivácie vytvoriť kompletné grafické rozhranie. Namiesto vytvorenia úplného grafického prostredia, vývojári niekedy vytvoria len základné funkcie a potom umožnia prístup k ďalším nízkoúrovňovým funkciám prostredníctvom príkazového riadku.
 • Príkazový riadok je nevhodný na niektoré špecifické úlohy, napr. úpravu grafických súborov.

Prikazy:

 

ADDUSERS Add or list users to/from a CSV file
  ADmodcmd Active Directory Bulk Modify
  ARP   Address Resolution Protocol
  ASSOC  Change file extension associations•
  ASSOCIAT One step file association
  ATTRIB  Change file attributes
b
  BCDBOOT Create or repair a system partition
  BITSADMIN Background Intelligent Transfer Service
  BOOTCFG Edit Windows boot settings
  BROWSTAT Get domain, browser and PDC info
c
  CACLS  Change file permissions
  CALL   Call one batch program from another•
  CD    Change Directory - move to a specific Folder•
  CHANGE  Change Terminal Server Session properties
  CHKDSK  Check Disk - check and repair disk problems
  CHKNTFS Check the NTFS file system
  CHOICE  Accept keyboard input to a batch file
  CIPHER  Encrypt or Decrypt files/folders
  CleanMgr Automated cleanup of Temp files, recycle bin
  CLEARMEM Clear memory leaks
  CLIP   Copy STDIN to the Windows clipboard
  CLS   Clear the screen•
  CLUSTER Windows Clustering
  CMD   Start a new CMD shell
  CMDKEY  Manage stored usernames/passwords
  COLOR  Change colors of the CMD window•
  COMP   Compare the contents of two files or sets of files
  COMPACT Compress files or folders on an NTFS partition
  COMPRESS Compress individual files on an NTFS partition
  CON2PRT Connect or disconnect a Printer
  CONVERT Convert a FAT drive to NTFS
  COPY   Copy one or more files to another location•
  CSCcmd  Client-side caching (Offline Files)
  CSVDE  Import or Export Active Directory data 
d
  DATE   Display or set the date•
  DEFRAG  Defragment hard drive
  DEL   Delete one or more files•
  DELPROF Delete user profiles
  DELTREE Delete a folder and all subfolders
  DevCon  Device Manager Command Line Utility 
  DIR   Display a list of files and folders•
  DIRUSE  Display disk usage
  DISKPART Disk Administration
  DISKSHADOW Volume Shadow Copy Service
  DNSSTAT DNS Statistics
  DOSKEY  Edit command line, recall commands, and create macros
  DriverQuery Display installed device drivers
  DSACLs  Active Directory ACLs
  DSAdd  Add items to active directory (user group computer) 
  DSGet  View items in active directory (user group computer)
  DSQuery Search for items in active directory (user group computer)
  DSMod  Modify items in active directory (user group computer)
  DSMove  Move an Active directory Object
  DSRM   Remove items from Active Directory
e
  ECHO   Display message on screen•
  ENDLOCAL End localisation of environment changes in a batch file•
  ERASE  Delete one or more files•
  EVENTCREATE Add a message to the Windows event log
  EXIT   Quit the current script/routine and set an errorlevel•
  EXPAND  Uncompress files
  EXTRACT Uncompress CAB files
f
  FC    Compare two files
  FIND   Search for a text string in a file
  FINDSTR Search for strings in files
  FOR /F  Loop command: against a set of files•
  FOR /F  Loop command: against the results of another command•
  FOR   Loop command: all options Files, Directory, List•
  FORFILES Batch process multiple files
  FORMAT  Format a disk
  FREEDISK Check free disk space (in bytes)
  FSUTIL  File and Volume utilities
  FTP   File Transfer Protocol
  FTYPE  File extension file type associations•
g
  GETMAC  Display the Media Access Control (MAC) address
  GLOBAL  Display membership of global groups
  GOTO   Direct a batch program to jump to a labelled line•
  GPRESULT Display Resultant Set of Policy information
  GPUPDATE Update Group Policy settings
h
  HELP   Online Help
i
  iCACLS  Change file and folder permissions
  IF    Conditionally perform a command•
  IFMEMBER Is the current user a member of a Workgroup
  IPCONFIG Configure IP
k
  KILL   Remove a program from memory
l
  LABEL  Edit a disk label
  LOCAL  Display membership of local groups
  LOGEVENT Write text to the event viewer
  LOGMAN  Manage Performance Monitor
  LOGOFF  Log a user off
  LOGTIME Log the date and time in a file
m
  MAPISEND Send email from the command line
  MBSAcli Baseline Security Analyzer
  MEM   Display memory usage
  MD    Create new folders•
  MKLINK  Create a symbolic link (linkd)
  MODE   Configure a system device
  MORE   Display output, one screen at a time
  MOUNTVOL Manage a volume mount point
  MOVE   Move files from one folder to another•
  MOVEUSER Move a user from one domain to another
  MSG   Send a message
  MSIEXEC Microsoft Windows Installer
  MSINFO32 System Information
  MSTSC  Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)
  MV    Copy in-use files
n
  NET   Manage network resources
  NETDOM  Domain Manager
  NETSH  Configure Network Interfaces, Windows Firewall & Remote access
  NETSVC  Command-line Service Controller
  NBTSTAT Display networking statistics (NetBIOS over TCP/IP)
  NETSTAT Display networking statistics (TCP/IP)
  NOW   Display the current Date and Time 
  NSLOOKUP Name server lookup
  NTBACKUP Backup folders to tape
  NTRIGHTS Edit user account rights
o
  OPENFILES Query or display open files
p
  PATH   Display or set a search path for executable files•
  PATHPING Trace route plus network latency and packet loss
  PAUSE  Suspend processing of a batch file and display a message•
  PERMS  Show permissions for a user
  PERFMON Performance Monitor
  PING   Test a network connection
  POPD   Return to a previous directory saved by PUSHD•
  PORTQRY Display the status of ports and services
  POWERCFG Configure power settings
  PRINT  Print a text file
  PRINTBRM Print queue Backup/Recovery
  PRNCNFG Display, configure or rename a printer
  PRNMNGR Add, delete, list printers set the default printer
  PROMPT  Change the command prompt•
  PsExec   Execute process remotely
  PsFile   Show files opened remotely
  PsGetSid  Display the SID of a computer or a user
  PsInfo   List information about a system
  PsKill   Kill processes by name or process ID
  PsList   List detailed information about processes
  PsLoggedOn Who's logged on (locally or via resource sharing)
  PsLogList Event log records
  PsPasswd  Change account password
  PsService View and control services
  PsShutdown Shutdown or reboot a computer
  PsSuspend Suspend processes
  PUSHD  Save and then change the current directory•
q
  QGREP  Search file(s) for lines that match a given pattern
  Query Process  Display processes (TS/Remote Desktop)
  Query Session  Display all sessions (TS/Remote Desktop)
  Query TermServer List all servers (TS/Remote Desktop)
  Query User    Display user sessions (TS/Remote Desktop)
r
  RASDIAL Manage RAS connections
  RASPHONE Manage RAS connections
  RECOVER Recover a damaged file from a defective disk
  REG   Registry: Read, Set, Export, Delete keys and values
  REGEDIT Import or export registry settings
  REGSVR32 Register or unregister a DLL
  REGINI  Change Registry Permissions
  REM   Record comments (remarks) in a batch file•
  REN   Rename a file or files•
  REPLACE Replace or update one file with another
  Reset Session Delete a Remote Desktop Session
  RD    Delete folder(s)•
  RMTSHARE Share a folder or a printer
  ROBOCOPY Robust File and Folder Copy
  ROUTE  Manipulate network routing tables
  RUN   Start | RUN commands
  RUNAS  Execute a program under a different user account
  RUNDLL32 Run a DLL command (add/remove print connections)

s
  SC    Service Control
  SCHTASKS Schedule a command to run at a specific time
  SCLIST  Display Services
  SET   Display, set, or remove session environment variables•
  SETLOCAL Control the visibility of environment variables•
  SETX   Set environment variables
  SFC   System File Checker 
  SHARE  List or edit a file share or print share
  ShellRunAs Run a command under a different user account
  SHIFT  Shift the position of batch file parameters•
  SHORTCUT Create a windows shortcut (.LNK file)
  SHOWGRPS List the Workgroups a user has joined
  SHOWMBRS List the Users who are members of a Workgroup
  SHUTDOWN Shutdown the computer
  SLEEP  Wait for x seconds
  SLMGR  Software Licensing Management (Vista/2008)
  SOON   Schedule a command to run in the near future
  SORT   Sort input
  START  Start a program, command or batch file•
  SU    Switch User
  SUBINACL Edit file and folder Permissions, Ownership and Domain
  SUBST  Associate a path with a drive letter
  SYSTEMINFO List system configuration
t
  TAKEOWN Take ownership of a file
  TASKLIST List running applications and services
  TASKKILL Remove a running process from memory
  TIME   Display or set the system time•
  TIMEOUT Delay processing of a batch file
  TITLE  Set the window title for a CMD.EXE session•
  TLIST  Task list with full path
  TOUCH  Change file timestamps  
  TRACERT Trace route to a remote host
  TREE   Graphical display of folder structure
  TSSHUTDN Remotely shut down or reboot a terminal server
  TYPE   Display the contents of a text file•
  TypePerf Write performance data to a log file
u
  USRSTAT List domain usernames and last login
v
  VER   Display version information•
  VERIFY  Verify that files have been saved•
  VOL   Display a disk label•
w
  WAITFOR Wait for or send a signal
  WHERE  Locate and display files in a directory tree
  WHOAMI  Output the current UserName and domain
  WINDIFF Compare the contents of two files or sets of files
  WINMSDP Windows system report
  WINRM  Windows Remote Management
  WINRS  Windows Remote Shell
  WMIC   WMI Commands
  WUAUCLT Windows Update
x
  XCACLS  Change file and folder permissions
  XCOPY  Copy files and folders
  ::    Comment / Remark•